Bulgaria 2011

Rothalstaucher / Red-necked Grebe / Podiceps grisegena

Rothalstaucher_IMG_8817_998.jpg